21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Wykaz podmiotów wrażliwych:

• podmioty udzielające opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,
• jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
• noclegownie, ogrzewalnie,
• jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
• podmioty systemu oświaty,
• podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
• podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy oraz dzienni opiekunowie,
• kościoły lub inne związki wyznaniowe,
• podmioty prowadzące działalność kulturalną,
• podmioty prowadzące działalność archiwalną,
• ochotnicze straże pożarne,
• placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
• rodzinne domy pomocy albo mieszkania chronione,
• centra integracji społecznej,
• kluby integracji społecznej,
• warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej,
• organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego,
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne.

Ważne!!! Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB

 

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można składać:

  • osobiście – w Urzędzie Gminy w Budrach,
  • przesyłką pocztową na adres: Urząd Gminy w Budrach, ul. Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry,
  • elektronicznie – za pomocą Platformy ePUAP

Termin składania wniosków do 30 listopada 2022 roku.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku. Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dofinansowania

Więcej informacji o dodatku dla podmiotów wrażliwych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dla-podmiotow-wrazliwych

 

Do pobrania: