Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy.

Jednorazowe świadczenie jest przyznawane po rozpatrzeniu prawidłowo złożonego wniosku.
Wniosek o dodatek węglowy można składać w formie elektronicznej (podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego) lub osobiście. Mieszkańcy gminy Budry mogą składać wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach, tel. 87 427 8003 w. 46

Uwaga! Wnioski można składać tylko do końca listopada. Wnioski złożone po 30 listopada 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej na temat dodatku węglowego na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

Wniosek do pobraniaLink do pobrania wniosku o dodatek węglowy w formacie .doc