Gmina Budry dofinansowuje pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w ustawie prawo oświatowe. Środki finansowe na ww. zdania przekazywane są przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z Funduszu Pracy.