Gmina Budry w ramach powierzenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości realizacji zadań z Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem otrzymała dotację celową w wys. 70.537,50 zł w zakresie nabycia wyposażenie i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Budrach oraz OSP w Ołowniku.

W ramach dotacji zakupiono: ubranie specjalne, kominiarki niepalne, rękawice ratownicze, hełmy strażackie, bosaki teleskopowe, piłę do drewna buty specjalne skórzane – 6 par, radiostacje, tłumnice, latarki, buty specjalne gumowe.

Podczas uroczystości przekazany został również samochód ratowniczo – gaśniczy do OSP w Ołowniku.

Uroczyste przekazanie sprzętu strażakom z Gminy Budry odbyło się w dniu 31 stycznia 2022 roku przy remizie strażackiej w Budrach.

Władze samorządowe, strażacy oraz zaproszeni goście na placu przed budynkiem Straży Pożarnej w Budrach podczas uroczystego przekazania zakupionego wyposażenia i sprzętu ratowniczego

 

Przy samochodzie strażackim na drewnianej ławce ułożono zakupiony sprzęt ratownictwa. Ubranie specjalne, kominiarki niepalne, rękawice ratownicze, hełmy strażackie, bosaki teleskopowe, piłę do drewna buty specjalne skórzane – 6 par, radiostacje, tłumnice, latarki, buty specjalne gumowe.