Znana jest już lista gmin wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Do konkursu zgłosiło się 1608 gmin. Centrum Projektów Polska Cyfrowa oszacowało potrzeby rodzin PPGR na 80 mln zł., tymczasem wpłynęły wnioski na kwotę 900 mln zł.

Ostatecznie Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację programu Granty PPGR przeznaczyła ponad 500 mln zł. Równocześnie ze zwiększeniem alokacji  zostały obniżone dopuszczalne ceny za zakupiony sprzęt komputerowy, np. pierwotnie przewidziane stawki w wys. 3,5 tys. zł za komputer stacjonarny lub laptop zostały obniżone do 2,5 tys. zł.

Gmina Budry wnioskowała o grant w wysokości 294 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR. Wniosek złożony przez Gminę został zaakceptowany i zgodnie z opublikowaną listą wniosków grantowych wybranych do dofinansowania, Gminie Budry przyznano grant w wysokości 210 tys. zł.

Obecnie Gmina Budry oczekuje na podpisanie umowy o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Po otrzymaniu środków finansowych, Gmina rozpocznie procedurę wyboru wykonawcy – zgodnie z ustawą PZP, w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup sprzętu komputerowego.

Zgodnie z regulaminem konkursu Gmina ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu.

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.