Zgodnie z pkt. 7 Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (załącznik nr 2 do Umowy darowizny) Gmina Budry informuje o rozpoczęciu procedury monitorowania przekazanego sprzętu.

W związku z powyższym podpisane oświadczenie o wykorzystaniu sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem należy złożyć do Urzędu Gminy w Budrach w terminie do 31.08.2023 r. w formie papierowej:
• Osobiście do sekretariatu urzędu (pokój nr 4),
• Przesyłką pocztową z dopiskiem „Granty PPGR” na adres Urząd Gminy w Budrach, ul. Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry.

Wzór oświadczenia do pobrania: