Właścicielu nieruchomości niezamieszkałej, zamierzamy ogłosić przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych. Planowany termin ogłoszenia to 21.04.2023 r.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, do dnia 21.04.2023 r. włącznie, możesz złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami (MZMGO). Złożone oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać nowa umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych.

Niezłożenie oświadczenia skutkować będzie pozostaniem w systemie, przez cały okres obowiązywania nowej umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2026 r.

Szczegóły dotyczące zasad wyłączenia się z systemu oraz obowiązki właściciela nieruchomości niezamieszkałych znajdują się na stornie internetowej MZMGO: https://mzmgo.mazury.pl/

 

Informacja: MZMGO