Planowany termin polowania zbiorowego*/**  w obwodach Koła Łowieckiego „MAZURY” w Węgorzewie we wrześniu 2023 roku.

  • Termin polowania: 2 września 2023 r.
  • Godzina rozpoczęcia/zakończenia polowania: 07:30 – 15:30
  • Miejsce polowania: Obwody łowieckie Nr 9, 10, 38, 63 (gmina: Banie Mazurskie, Budry, Pozezdrze, Węgorzewo).

Z A R Z Ą D
K.Ł. „Mazury” Węgorzewie

 

OBJAŚNIENIA:
* Art. 42ab. 1. ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 poz. 1683, 2320) brzmi: „Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje – co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego – wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania.”
** Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 80, poz. 481): Zamiar wykonywania polowania w strefie nadgranicznej na obszarze gmin przyległych do granicy państwowej, z wyłączeniem gmin przyległych wyłącznie do brzegu morskiego, podlega zgłoszeniu do właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej. Zgłoszenia dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego organizujący polowanie lub myśliwy, który zamierza polować indywidualnie, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęcia polowania.