Informuje się mieszkańców i użytkowników wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie, że z uwagi na okresowe wprowadzenie wody nieuzdatnionej do sieci wodociągowej istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych nieuzdatnionej wody.
W związku z powyższym woda do czasu uzyskania jakości odpowiadającej parametrom wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wymaga przegotowania.
W czasie przebudowy instalacji wodociągowej na ujęciu wody w Olszewie Węgorzewskim Wykonawca robót PHUP Export – Import Ryszard Pawlukanis z Gołdapi przed wprowadzeniem wody do sieci wodociągowej nie przeprowadził obowiązkowych badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody.

Zobowiązuje się Wykonawcę robót:

  1. Do natychmiastowego zlecenia i przeprowadzenia niezbędnych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody dostarczanej do sieci wodociągowej na ujęciu wody w Olszewie Węgorzewskim.
  2. Niezwłocznego dostarczenia wyników wykonanych badań wody do PPIS w Węgorzewie, ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie oraz Wójtowi Gminy Budry.
  3. Podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).