INFORMACJA

WÓJTA GMINY BUDRY

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Budry celem zaopiniowania projektu Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2027

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) oraz Uchwały nr IX/50/03 Rady Gminy Budry z dnia 9 września 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Budry celem zaopiniowania projektu Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2027

podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Budry w sprawie projektu

Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2027

Ustala się następującą formę konsultacji:

  1. Konsultacje społeczne będą prowadzone w formie przyjmowania zgłoszeń, uwag, wniosków i opinii do projektu Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2027 na formularzu konsultacyjnym.
  2. Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2027 będzie wyłożony na okres konsultacji do publicznego wglądu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budrach (pokój nr 2),
  3. Projekt Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2027 będzie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budry, stronie internetowej Gminy Budry oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach.
  4. Konsultacje będą prowadzone w okresie od 18 października 2023 roku do 31 października 2023 roku.

Wyniki konsultacji w sprawie projektu Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2027 mają charakter opiniodawczy.

Wójt Gminy
/-/

 

Załączniki:

  • Program 2024-2027  format: pdf, rozmiar: 221.13 KB, data dodania:
  • Wniosek  format: Word, rozmiar: 77.4 KB, data dodania: