dr inż. Józef Markiewicz

Numer telefonu: 87 427 80 03, wewnętrzny: 36

Anna Kowalewska

Numer telefonu: 87 427 80 03, wewnętrzny: 34

Elżbieta Iwona Rapita

Numer telefonu: 87 427 80 03, wewnętrzny: 30

Anna Królik Kopczyk

Numer telefonu: 87 427 80 03, wewnętrzny: 41

Zakres spraw: Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestr wyborców.

Numer telefonu: 87 427 80 03

Zakres spraw: obsługa Rady Gminy, obsługa Komisji Rady Gminy, sprawy organizacyjne Urzędu Gminy, obsługa sekretariatu.

Bogdan Bazylewycz

Numer telefonu: 87 427 80 03, wewnętrzny: 45

Zakres spraw: wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osobom fizycznym oraz prawnym, od środków transportu, umorzenia, odroczenie i rozkładanie na raty podatków, kontrola podatkowa, egzekucja należności, udzielanie ulg i zwolnień podatkowych, zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze, wydawanie innych zaświadczeń dotyczących gospodarstw rolnych.

Tadeusz Nogowski

Numer telefonu: 87 427 80 03, wewnętrzny: 40

Zakres spraw: sprzedaż budynków, lokali mieszkalnych oraz działek, wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, wydzierżawianie gruntów komunalnych, sporządzenie zeznań świadków, rejestracja umów dzierżawy gospodarstw rolnych na 10 lat do celów emerytalno-rentowych, rozliczanie opłat za media w budynkach komunalnych, nadzór nad cmentarzami wojskowymi i komunalnych w Budrach, oświetlenie uliczne, archiwum.

Tadeusz Łyczewski

Numer telefonu: 87 427 80 03, wewnętrzny: 38

Zakres spraw: planowanie przestrzenne i zagospodarowanie gminy, wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów, budownictwo i ochrona środowiska, inwestycje – uzgadnianie dokumentacji, wydawanie decyzji środowiskowych, obsługa informatyczna, zamówienia publiczne.

Bogdan Maczuga

Numer telefonu: 87 427 80 03, wewnętrzny: 38

Zakres spraw: gospodarka wodno-kanalizacyjna, zarządzanie drogami gminnymi, organizowanie opieki nad bezdomnymi wolno żyjącymi i pozbawionymi opieki zwierzętami, zwalczanie szkód żywiołowych w rolnictwie, wydawanie decyzji na wycinkę drzew, trzymanie czystości i porządku na terenie gminy, organizacja robót publicznych, zamówienia publiczne.

Jan Kondrat

Numer telefonu: 87 427 80 03, wewnętrzny: 47

Zakres spraw: ochrona przeciwpożarowa, nadzór nad działalnością OSP, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

Maria Hubacz

Numer telefonu: 87 427 80 03, wewnętrzny: 33

Zakres spraw: prowadzenie księgowości Urzędu Gminy, prowadzenie księgowości szkół, prowadzenie księgowości GOPS.

Irena Oryńczak

Numer telefonu: 87 427 80 03, wewnętrzny: 35

Zakres spraw: prowadzenie księgowości podatkowej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ewidencja i rozliczenie podatku VAT, wystawianie faktur, rozliczenia (wpłat, nadpłat, zaległości).

Olga Kapuśniak

Numer telefonu: 87 427 80 03, wewnętrzny: 37

Zakres spraw: sporządzanie list płac pracowników, ewidencja płac, zasiłków, naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie KZP.

Zenona Pyniaha

Numer telefonu: 87 427 80 03, wewnętrzny: 49

Zakres spraw: sprawy płacowe nauczycieli i pracowników oświaty, naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych nauczycieli i pracowników oświaty, sprawozdawczość oświatowa, prowadzenie ewidencji środków trwałych.