Olsztyn, 2022-06-21

OL-PPP-01.4401.9.2022.1

List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych.

Szanowni Użytkownicy gospodarstw rolnych! Szanowni Rolnicy!

Lato w gospodarstwie rolnym to przede wszystkim czas żniw, czyli zbioru efektów codziennych wysiłków włożonych w uprawę i pielęgnowanie ziemi. Jednak oprócz satysfakcji i dumy z plonów, rolnicy doświadczają również przemęczenia, związanego z nagromadzeniem obowiązków czy pośpiechem, a także zmiennych warunków atmosferycznych, co może znacząco wpływać na poziom bezpieczeństwa wszystkich osób pracujących w gospodarstwach rolnych. Na polach od rana do późnego wieczora pracują maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji. W obliczu możliwych zagrożeń apelujemy do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Stosujcie, proszę, zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z maszyn i narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Pracujcie w obuwiu chroniącym przed poślizgnięciem i upadkiem. Stosujcie przerwy na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Pamiętajcie, że zmęczenie, stres i rutyna są częstymi przyczynami tragicznych wypadków, których można uniknąć.

Z uwagi na miejsce i charakter pracy, rolnicy są szczególnie narażeni na choroby odkleszczowe. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zachorowaniu jest niedopuszczanie do pogryzienia przez tego pajęczaka. Dlatego przestrzegajcie zasad, które to ryzyko minimalizują.

Rodzice i Opiekunowie! Nie zapominajcie o zapewnieniu dzieciom właściwej opieki oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy w gospodarstwie. Najmłodsi często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw związanych z zabawą w gospodarstwie. Nie powierzajcie dzieciom prac, które są ponad ich siły i możliwości. Nie ryzykujcie zdrowia i życia Waszych dzieci.

Przypominamy również, że Zarząd Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zawarł z AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, roczną umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą dzieci do lat 16 osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Umowa obowiązuje do 31.12.2022 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W razie nieszczęśliwego zdarzenia dziecka, wniosek o odszkodowanie można złożyć w AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

 

W imieniu własnym oraz Komisji
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie,
Jarosław Kowalczyk
Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie

List do Rolników