Olsztyn, 2023-06-26

List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci
przebywających na obszarach wiejskich.

 

Szanowni Użytkownicy gospodarstw rolnych! Szanowni Rolnicy!

Praca w rolnictwie, co potwierdza praktyka, niesie za sobą specyficzne zagrożenia, na które oprócz samych rolników narażeni są członkowie ich rodzin, w tym dzieci wykonujące niektóre prace w gospodarstwach rolnych. Co roku, ze środków masowego przekazu, dowiadujemy się o tragicznych wypadkach na wsi. Przypomnijmy, iż w roku 2022, na terenie naszego województwa odnotowano 423 wypadki przy pracy rolniczej, w tym 2 wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Choroba lub kalectwo narażają rolnika i jego najbliższą rodzinę na trudności życiowe, związane z leczeniem i opieką nad chorym oraz powodują straty materialne. Powstałych zdarzeń nie da się odwrócić, ale można im zapobiec. Najwięcej zagrożeń wypadkami stwarzają najbardziej popularne maszyny jak kosiarki, snopowiązałki, kombajny czy prasy do słomy. Sprzęt ten stwarza zagrożenie nie tylko ze względu na występujące w nim ruchome części tnące, ale również na rodzaj napędu. Należy podkreślić, że bardzo niebezpieczny jest transport płodów rolnych z pól – słomy luzem lub siana, słomy sprasowanej czy zboża. Niebezpieczeństwo wykonywania pracy w okresie żniw potęguje się ze względu na pomoc przy żniwach przez wielu członków rodziny, często niezdających sobie sprawy z grożącego niebezpieczeństwa. Nie zapominajmy o pracach i czynnościach, których nie należy powierzać dzieciom w gospodarstwach rolnych. Nie zezwalajmy im na: kierowanie ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami samobieżnymi, obsługę dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych, obsługę kombajnów do zbioru zbóż, zielonek, maszyn żniwnych, pras do słomy i siana, sprzęganie i rozprzęganie maszyn i narzędzi rolniczych, przyczep i wozów z ciągnikami rolniczymi, a także pomaganie przy tych czynnościach. Dlatego pamiętajmy, że wakacje to również czas wzmożonych prac w rolnictwie, którym towarzyszy wiele różnorodnych zagrożeń. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych: w czasie upału, burz i ulewnych deszczy.

Rodzice i Opiekunowie!

Nie zapominajcie o zapewnieniu dzieciom właściwej opieki oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy w gospodarstwie. Najmłodsi często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw związanych z zabawą w gospodarstwie. Nie powierzajcie dzieciom prac, które są ponad ich siły i możliwości. Nie ryzykujcie zdrowia i życia Waszych dzieci.

Apelujemy do Państwa o rozwagę i stosowanie zasad bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu wszelkich czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

W imieniu własnym oraz Komisji
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie,
Jarosław Kowalczyk
Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie