Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadziło nowe rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. W związku z tym rozporządzenie z dnia 24 października 2022 r. straciło moc.

Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym, które ponoszą koszty zakupu: węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Jednym z warunków koniecznych do otrzymania dodatku jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wysokość dodatku to 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 roku, a uśrednionymi kosztami zakupu tego rodzaju paliwa z ostatnich dwóch lat. Wnioskodawca musi przedstawić dokument potwierdzający ilość i cenę paliwa zakupioną w bieżącym roku. Dokumenty te powinny obejmować co najmniej 50 proc. rocznej ilości paliwa przyjętego do obliczenia średniego rocznego zużycia.

Podmioty uprawnione mogą wnioskować o wsparcie do 30 listopada.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych do pobrania: