W Dzienniku Ustaw został opublikowany nowych wzorów wniosków o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych. W związku z tym rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 roku straciło moc.

Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym, które ponoszą koszty zakupu: węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Jednym z warunków koniecznych do otrzymania dodatku jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wysokość dodatku to 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 roku, a uśrednionymi kosztami zakupu tego rodzaju paliwa z ostatnich dwóch lat. Wnioskodawca musi przedstawić dokument potwierdzający ilość i cenę paliwa zakupioną w bieżącym roku. Dokumenty te powinny obejmować co najmniej 50 proc. rocznej ilości paliwa przyjętego do obliczenia średniego rocznego zużycia.

Pliki do pobrania: