Wójt Gminy Budry na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1057 późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w formie wspierania/powierzenia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Załączniki: