Wójt Gminy Budry na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1057 późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2022 r.

 

Załączniki: