“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu „Wydanie materiałów promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej Gminy Budry” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresach: Wzmocnienia kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: rozpoczęcie prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych w gminie Budry poprzez wydanie przewodnika turystycznego, mapy turystycznej oraz toreb promocyjnych w roku 2022 oraz 2023.

Dofinasowanie projektu 32 194 zł.