Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie w 2023 oraz 2024 roku realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie węgorzewskim (I)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Okres realizacji projektu: 15.05.2023 r. – 30.06.2024 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób bezrobotnych z powiatu węgorzewskiego. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez skuteczną aktywizację zawodową ukierunkowaną na wejście lub powrót na rynek pracy.

Obecnie istnieje możliwość:

 1. Składania przez pracodawców wniosków na organizację staży w ramach naboru otwartego
 2. Składanie przez pracodawców wniosków na organizację prac interwencyjnych
 3. Składanie przez pracodawców wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach ogłoszonego naboru otwartego
 4. Składanie przez bezrobotnych do 30 roku życia wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie
 5. Składanie przez bezrobotnych wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – w najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór otwarty

W ramach projektu realizowane są wskazane poniżej instrumenty i usługi rynku pracy:

Zadanie 1. Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe:

Dla każdego uczestnika przewidziano opracowanie bądź aktualizację IPD.

Realizację zadania w grupie osób do 29 r. ż. poprzedzi przeprowadzenie oceny umiejętności cyfrowych (z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych danej osoby) z wykorzystaniem własnego narzędzia oceny kompetencji cyfrowych przygotowanego przez PUP
w Węgorzewie.

Zadanie 2. Prace interwencyjne

Zadanie 3. Staże

Zadanie 4. Bony na zasiedlenie

Zadanie 5. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zadanie 6. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie węgorzewskim (I)” realizowany w ramach FEWiM skierowany jest do następujących grup osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie:

GRUPA I:

➢ osoby w wieku 18 – 29 lat,

➢ należące do tzw. młodzieży NEET*,

➢ mające opracowany Indywidualny Plan Działania oraz spełniają inne warunki określone
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2023, poz. 735 z późn. zm.), z których wynikać będzie, że można wobec nich zastosować daną formę pomocy.

*Młodzież NEET tj. osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. nie pracują (tj. bezrobotni lub bierni zawodowo),
 2. nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym, albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki),
 3. nie szkolą się (tj. nie uczestniczą obecnie lub w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyli w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie informuje, że udział w projekcie osób w wieku 18-29 lat jest poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych. W zależności od wyników tej oceny ww. osobom zaproponowane zostanie uzupełnienie poziomu kompetencji w formie szkolenia podnoszącego umiejętności cyfrowe, tak by właściwa forma wsparcia mogła przebiegać na adekwatnym poziomie dostosowanym do umiejętności i potrzeb szkolonego.

Zgodnie z założeniami projektu wsparcie oferowane uczestnikom projektu w przedziale wiekowym 18-29 lat, w zależności od zajmowanego stanowiska, powinno być ukierunkowane na umiejętności cyfrowe, umiejętności „zielone” (między innymi: świadomość i szacunek dla środowiska, podnoszenie świadomości z zakresu zrównoważonego rozwoju), umiejętności niezbędne z punktu widzenia inteligentnych specjalizacji województwa https://biznes.warmia.mazury.pl/inteligentne-specjalizacje- warmii-i-mazur/ (tj. ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo oraz zdrowe życie), umiejętności niezbędne w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi
i opiekuńczymi.

GRUPA II:

➢ osoby w wieku 30 lat i więcej, tj. od dnia 30 urodzin,

➢ spełniające co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym),

➢ mające opracowany Indywidualny Plan Działania oraz spełniają inne warunki określone
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2023, poz. 735 z późn. zm.), z których wynikać będzie, że można wobec nich zastosować daną formę pomocy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do pracowników działu Centrum Aktywizacji Zawodowej, w szczególności do Pani Malwiny Fiłonowicz – Specjalisty ds. programów, pokój nr 12, tel.: 87 429-69-11. Wyżej wskazany pracownik udziela szczegółowych informacji na temat projektu.

Informacje o poszczególnych formach wsparcia oraz harmonogramach ich realizacji można uzyskać od pracowników merytorycznych:

Staże – tel. 87 429 69 21 lub 87 429 69 13

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – tel. 87 429 69 11

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – tel. 87 429 69 21

Prace interwencyjne – tel. 87 429 69 27

Wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące projektu, a w szczególności rekrutacji na konkretne formy wsparcia, zamieszczane są na bieżąco w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie internetowej urzędu oraz na naszym profilu na Facebook’u.

#FunduszeUE

#Fundusze Europejskie