Gmina Budry realizuje program „Opieka 75+” na 2022 rok z przeznaczeniem na zadanie polegające na finansowaniu w 2022 roku świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) dla osób powyżej 75-ego roku życia.

Koszt programu wynosi: 20.800,00 złotych. Dofinansowanie z dotacji celowej w kwocie: 10.400,00 złotych (co stanowi 50,00 %) przewidywanego kosztu zadania. Wkład własny wynosi: 10.400,00 złotych (co stanowi 50,00 %) przewidywanego kosztu zadania.