Gmina Budry realizuje program „Opieka 75+” na 2023 rok z przeznaczeniem na zadanie polegające na finansowaniu w 2023 roku świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) dla osób powyżej 75-ego roku życia.

Koszt programu wynosi: 14.552 złotych. Dofinansowanie z dotacji celowej w kwocie: 8.731,00 złotych (co stanowi 60,00 %) przewidywanego kosztu zadania. Wkład własny wynosi: 5.821,00 złotych (co stanowi 40,00 %) przewidywanego kosztu zadania.