PROGRAM RZĄDOWY

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

NA LATA 2019–2023

Gmina Budry realizuje wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na 2023 rok w ramach modułu 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Modułu 2 – Dla Osób Dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Koszt programu wynosi: 94.100 złotych. Dofinansowanie z dotacji celowej w kwocie: 69.500,00 złotych (co stanowi 74,00%) przewidywanego kosztu zadania. Wkład własny wynosi: 24.600,00 złotych (co stanowi 26,00%) przewidywanego kosztu zadania.