Gmina Budry realizuje wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na 2023 rok w ramach modułu 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Modułu 2 – Dla Osób Dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację powyższego programu uległ zmianie koszt programu oraz kwota dofinansowania. Obecnie koszt programu wynosi: 123.000 złotych.

Dofinansowanie z dotacji celowej w kwocie: 98.400 złotych (co stanowi 80,00%) przewidywanego kosztu zadania. Wkład własny wynosi: 24.600 złotych (co stanowi 20,00%) przewidywanego kosztu zadania.