Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 4252/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Cel projektu
W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu informatycznego (w tym urządzenia peryferyjne) do Urzędu Gminy w Budrach oraz jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach. Realizacja programu obejmuje również przeszkolenie pracowników obu jednostek z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ponadto planowany jest zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Budrach.

Planowane efekty
Realizacja projektu zakłada zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Budrach, unowocześnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym podniesienie kompetencji urzędu do sprawnej i skutecznej realizacji zadań publicznych.

Wartości projektu: 100 000,00 zł
Wysokości otrzymanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 100%

 

Strona internetowa projektu: V oś Rozwój cyfrowy JST – REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)