Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 755/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Cel projektu
Głównym celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi (w tym pełnoletnich uczniów) zamieszkujących gminę Budry w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Planowane efekty
W ramach projektu planowany jest zakup 84 szt. komputerów przenośnych (laptopów) i przekazanie ich beneficjentom końcowym, tj. dzieciom i pełnoletnim uczniom z rodzin popegeerowskich z terenu gminy Budry, spełniającym wszystkie kryteria projektowe.

Wartości projektu: 210 000,00 zł
Wysokości otrzymanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 100%

 

Strona internetowa projektu: V oś Rozwój cyfrowy JST – REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)