Informujemy, że dnia 31 marca 2021 roku w Srokowie odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa w związku z realizacją pilotażu innowacyjnego projektu pn.: „Centrum Wsparcia Doradczego”

Na spotkaniu przyjęto Raport diagnostyczny “Pogranicza”. W partnerskich gminach graniczących z Obwodem Kaliningradzkim zbadano opinie młodzieży, liderów i ogółu mieszkańców, przeanalizowano przemieszczanie się osób korzystających z usług publicznych, dogłębnej analizie poddano dane demograficzne, ekonomiczne i statystyczne.

Efektem kilkumiesięcznych działań jest Raport diagnostyczny Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Jest to bardzo ważny dokument, stanowiący pierwszy namacalny efekt pracy całego zespołu. Raport diagnostyczny jest punktem wyjścia do kolejnego etapu pracy w postaci wspólnego opracowania strategii rozwoju. W w/w dokumencie została wypracowana diagnoza naszego obszaru w tym potencjał, bariery oraz potrzeby rozwojowe.

Zdolność tworzenia i współdziałania z innymi, także umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów stanowi przykład dobrej współpracy jednostek samorządu terytorialnego na rzecz regionu oraz ich mieszkańców. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za współpracę gminom ze Stowarzyszenia Warmińsko – Mazurskich Gmin Pogranicza (Barcianom, Bartoszycom, Braniewu, Górowo Iławeckie, Dubeninkom, Lelkowu, Sępopolowi i Srokowu) oraz Związkowi Miast Polskich – w szczególności dla naszego doradcy Pana Radomira Matczaka.

Kluczowe przy opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju obszaru są opinie osób zamieszkujących ten obszar, w tym również Mieszkańców gminy Budry.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Diagnostycznym. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia prosimy przesłać na adres: biuro@pograniczewm.pl