Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Co robimy>> Informacje branżowe>> Niekorzystne zjawiska atmosferyczne>> Szacowanie suszy zostały zamieszczone wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania w gospodarstwie rolnym szkód w uprawach spowodowanych wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Producent rolny obowiązkowo będzie musiał złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pomocą publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” do dnia 15 października roku wystąpienia suszy. Protokół oszacowania szkód generowany jest wyłącznie automatycznie za pomocą publicznej aplikacji. Aplikacja dostępna jest już na ww. stronie MRiRW. Podpisanie i wysłanie wniosku możliwe będzie, zgodnie z informacją zawartą na stronie MRiRW po 20 września br.

Producent rolny może ponadto, wystąpić do gminy z wnioskiem o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych przez komisje powołane zarządzeniami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Wzór wniosku nr 3 rolnika do gminy 2023 – Susza, znajduje się na stronie Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Co robimy>> Sprawy z zakresu ochrony środowiska, przyrody oraz rolnictwa>> Rolnictwo. Do wniosku należy załączyć kopię wniosku o płatności 2023. Komisje powinny oszacować szkody w okresie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego tych szkód, nie później jednak niż do zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. Komisja nie sporządza protokołu z oszacowania tych szkód, jedynie notatkę (protokół generowany jest tylko i wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji).

Komisja składa za pomocą publicznej aplikacji w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód spowodowanych przez suszę, jednak nie później niż do 15 października roku wystąpienia suszy oraz przekazuje uwierzytelniony przez członków komisji wydruk z aplikacji publicznej, raportu oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód. Wydruk raportu z aplikacji przed wysłaniem do wojewody musi zostać podpisany przez wszystkich członków komisji.

Proszę o szczególne zwrócenie uwagi na wprowadzenie prawidłowej nazwy uprawy i jej powierzchni zgodnej z wnioskiem producenta rolnego o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, każda działek musi być wpisana oddzielnie, przy czym wpisujemy tylko działki, na których wystąpiły szkody, natomiast powierzchnię uszkodzonych upraw podajemy do dwóch miejsc po przecinku.
Końcowy protokół oszacowania szkód oparty będzie o 3 źródła danych dotyczących wysokości szkód w uprawach:

  1. dane podane we wniosku w aplikacji przez rolnika,
  2. dane z raportu oszacowania komisji na miejscu oraz
  3. dane pobierane z Instytutu Uprawy, nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG).

 

Informacja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie