Gmina Budry realizuje operację pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Budry” mająca na celu podniesienie jakości świadczonych usług socjalno-bytowych poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w 4 miejscowościach Gminy Budry, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.