Dotyczy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych uczniów oraz pełnoletnich uczniów szkół średnich, którzy złożyli oświadczenia w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

– Uzupełnienie dokumentów –

Gmina Budry wzywa do złożenia dokumentów potwierdzających, że:

  • krewny ucznia w linii prostej wskazany w oświadczeniu pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (PPGR) i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Dokumentem może być: świadectwo pracy, zaświadczenie ZUS, umowa o pracę, legitymacja ubezpieczeniowa, lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych.

Powyższe dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Budry w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 26.11.2021 roku do godz. 15:00

Oświadczenia, które nie uda się poprawnie zweryfikować zostaną odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 87 427 80 03

 

Powyższy wymóg dotyczący złożenia dokumentacji nie jest zależne od Gminy Budry i to nie ona jest odpowiedzialna za wprowadzane zmiany w regulaminie konkursu. Zgodnie z wcześniejszymi zapisami oświadczenia, osoba je składająca nie miała obowiązku udokumentowania faktu zatrudnienia w PPGR oraz zamieszkiwania w miejscowości lub gminie popegeerowskiej krewnego w linii prostej ucznia, którego dotyczyło oświadczenie (rodzica, dziadka, pradziadka itp.).