Logotyp Fundusze Europejskie, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logotypy Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Gmina Budry realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Budry”

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi 3 Cyfrowy region, Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Cel projektu
Celem ogólnym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań/etapów:

  • Opracowanie studium wykonalności,
  • Pełnienie nadzoru przez inżyniera projektu,
  • Wdrożenie systemów teleinformatycznych i uruchomienie e-usług na 3 i 5 poziomie dojrzałości poprzez zakup usług informatycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • Opracowanie dokumentacji SZBI,
  • Zakup środków trwałych, tj. niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania,
  • Działania promocyjne.

W wyniku realizacji powyższych etapów zwiększona zostanie zdolność Gminy Budry do usprawnienia spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych.

Okres realizacji projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-01-15
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji: 2020-03-02
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2021-06-30

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 868.287,75 zł

Projekt „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Budry” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020