Zawiadomienie o organizacji polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 na obwodach łowieckich 7, 8, 36 zgodnie z harmonogramem załącznik nr 1/2022
(w odniesieniu do art. 42ab Ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r., Dz. U. 1995 Nr 147, poz. 713).

Zarząd WKŁ „ŻBIK” w Węgorzewie zawiadamia o organizacji polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 na obwodach łowieckich – 7, 8, 36 w okolicach miejscowości: Brzozówko, Dowiaty, Wola, Budry, Budzewo, Popioły, Koźlak, Piłaki Małe, Zabrost Wielki, Czerwony Dwór, Kalskie Nowiny, Wysiecza, Mieduniszki, Brożajcie, Banie Mazurskie.

Wojskowe Koło Łowieckie
„Żbik” w Węgorzewie

  • Załącznik nr 1/2022 Harmonogram polowań zbiorowych WKŁ “ŻBIK” w Węgorzewie w sezonie 2022/2023

 

Dodatkowe informacje:

Przypominamy, że w art. 42 ab ust 2-7 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 poz. 1683, 2320 ) określone zostały także inne obowiązki informacyjne dotyczące polowań zbiorowych takie jak:

Art. 42ab ust. 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego są podawane do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy.

Art. 42ab ust. 3. Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Art. 42ab ust. 4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Art. 42ab ust. 5. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Art. 42ab ust. 6. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Art. 42ab ust 7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór tablicy ostrzegawczej, o której mowa w ust. 6, w tym jej rozmiar, kształt, kolor i wielkość napisu, oraz sposób i miejsce rozmieszczenia tablic ostrzegawczych, kierując się potrzebą zapewnienia informacji o terminie i miejscu wykonywania polowania zbiorowego, widoczności i czytelności tablicy oraz bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wykonywania polowania zbiorowego.