Komunikat Wójta Gminy Budry

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Budry o wypełnienie druku „Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków” i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy w Budrach do dnia 24 lutego 2024 r.

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

  • w Urzędzie Gminy Budry (pok. 5)
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Budry: www.budry.pl

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

  • Urzędu Gminy w Budrach – sekretariat lub pok. 5 , lub
  • pocztą na adres: Urząd Gminy w Budrach , Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry lub
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza: epuap.gov.pl Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym

Informuję jednocześnie, że w przypadku niezłożenia zgłoszenia w ww. terminie Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu posesji.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni z terenu Gminy Budry powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników.

Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

Uwaga:

Gmina Budry zgodnie z założeniami „Programu Ochrony Środowiska Gminy Budry na lata 2019 – 2024” planuje kontynuację budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków gospodarstwom, które nieczystości ciekłe do tej pory gromadzą w zbiornikach bezodpływowych (szambach).

Przypominamy:

Każdy właściciel posesji usytuowanej na terenie Gminy Budry, który gromadzi nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych (szambach), może złożyć wniosek do Urzędu Gminy Budry o ujęcie jego gospodarstwa domowego w planie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków i dofinansowania kosztów budowy.
Realizacja inwestycji współfinansowanej wsparciem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odbywać się będzie na zasadach zbliżonych do wcześniej stosowanych podczas budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budry.

Szczegółowe informacje o możliwości i zasadach kwalifikacji gospodarstw do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków oraz niezbędne dane do projektowania udzielane będą przez pracowników Urzędu Gminy Budry codziennie w godzinach pracy urzędu, telefonicznie tel. 87- 4278 003 w. 38 , 87 – 4278 067 lub poprzez kontakt e-mail: ug@budry.pl

W związku z powyższym jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/zainteresowana realizacją inwestycji przy współudziale finansowym Gminy Budry, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Budry celem potwierdzenie woli wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Załącznik: