Wójt Gminy Budry informuje, że w wyborach do Parlamentu UE zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

  1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
  2. lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej “transportem powrotnym”.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form najpóźniej w terminie do 27 maja 2024 r.

  • Pisemnie i ustnie: Urząd Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, tel. 87 427 80 03;
  • W formie elektroniczne: e-mail: ug@budry.pl

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (6 czerwca).

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.