Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. ( I okres) należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Budry wraz z fakturami VAT , stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

W terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. ( II okres) należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Budry wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

Ponadto posiadacze bydła mogą dodatkowo ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na bydło, na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przy składaniu wypełnionego wniosku (załącznik nr 1) oprócz faktur należy załączyć:

  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego
  • oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w związku z ubieganiem się o pomoc w rolnictwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie (PKD) (załącznik nr 2)
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik nr 3) Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2010r., poz. 1704)

Limit roczny zwrotu podatku akcyzowego rolnikowi w 2022 roku ustala się następująco:
– 110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz
– 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach :
1 – 30 kwietnia 2022 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 30 października 2022 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Kwota zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2022 roku wynosi 1,00 zł.

 

Załączniki: