Gmina Budry realizuje wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na 2022 rok w ramach modułu 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Modułu 2 – Dla Osób Dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Koszt programu wynosi: 116.579,00 złotych. Dofinansowanie z dotacji celowej w kwocie: 85.579,00 złotych (co stanowi 76,84%) przewidywanego kosztu zadania. Wkład własny wynosi: 27.000,00 złotych (co stanowi 23,16%) przewidywanego kosztu zadania.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PROGRAM RZĄDOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019–2023 DOFINANSOWANIE 89579 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 116579 zł