Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://budry.pl/

Urząd Gminy w Budrach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Budrach https://budry.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików JPG, PDF i DOC nie są dostępne cyfrowo w całości.

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB – przejście do następnej pozycji;
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji;
 • ENTER – przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji;
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu;
 • SPACJA – wybór pozycji;
 • ESCAPE – powrót do nadrzędnej pozycji.

Strona podmiotowa Urzędu Gminy w Budrach posiada następujące ułatwienia:

 • wysoki kontrast (wybór koloru);
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • moduł wyszukiwania;
 • focus wokół elementów nawigacyjnych;
 • wyróżniony kontrast odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Pietrusiewicz, ug@budry.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 427 8003. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Budrach zlokalizowany jest w dwóch budynkach:

1. Budynek przy ul. Al. Wojska Polskiego 27 w Budrach:

 • Jedno wejście od ul. Al. Wojska Polskiego 27;
 • Do budynku oraz na poziom podwyższonego parteru prowadzą schody;
 • Pomieszczenia biurowe usytuowane są na parterze i piętrze. Na piętro prowadzą schody;
 • Toaleta zlokalizowana jest na parterze. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
 • Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich;
 • Parking ogólnodostępny, zlokalizowany w odległości ok. 30 m od budynku urzędu (na przeciwko, po drugiej stronie ulicy). Dwa miejsca parkingowe wyznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

2. Budynek przy ul. Al. Wojska Polskiego 18 w Budrach:

 • Jedno wejście od ul. Al. Wojska Polskiego 18;
 • Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach;
 • Pomieszczenia biurowe usytuowane są na piętrze. Na piętro prowadzą schody;
 • Toaleta zlokalizowana jest na piętrze. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
 • Parking ogólnodostępny (przy budynku). Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Urząd Gminy w Budrach zapewnia możliwość korzystania z usług tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego co najmniej na trzy dni robocze wcześniej (link do informacji szczegółowych).